политика за околната среда

  • Опазване на природните ресурси и околната среда и избягване реализирането на излишъци чрез ефективни решения при избора на технология, изграждането и експлоатацията на съоръженията, използването на суровини и потреблението на енергия
  • Редуциране нивата на отпадъците и подкрепа в дейностите по рециклиране с цел минимизиране нивата на замърсяване
  • Осигуряване на чиста и безопасна среда на служителите и обществото ни
  • Съблюдаване на местните, национални и международни разпоредби и закони и взаимодействие с официалните органи
  • Ежегоден преглед на екологичните цели и постоянно развитие на Системата за управление опазването на околната среда
  • Насърчаване на образованието и дейностите, насочени към опазване на човешкото здраве и околната среда.