Ръководител на Иновационния Проект по Изследвания и Развитие

kosgeb

НОВО ПОКОЛЕНИЕ КОАГУЛАНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ХАРТИЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПРИТЕЖАВАЩ МИКРО ФЛОК ТЕХНОЛОГИЯ

Цели на проекта;

Ръководство на дейността за Изследвания и Развитие, предназначена за производство и разработване на химикали с висока активност и полимеризация за процеса на производство на хартия с основност 100 %, процент на бистрота и примеси 99.,999 %.
Осъществяване на Лаборатория за Изследвания и Развитие, предназначена за разработване на Полиалуминиев хлорид (PAC) за нуждите на хартиената промишленност и измерване доколко отговаря на изискванията на клиента. Осъществяване на пробното производството на изследвания продукт.


Обхват на Проекта;
Осъществяване на Лаборатория за Изследвания и Развитие, предназначена за изпитване на разработените химикали в съответствие с нуждите на клиента.
Мотивите на Проекта посочени във връзка с нуждите на отрасъла, достиганетo на резултатите поставени за цел и иновациите които ще доведе проекта могат да се резюмират по следния начин:
1. Достигане на крайно ефективно увеличение в производството и стойността на химикалите;
2. Осъществяване повишаване на качеството в хартиената промишленност.
3. Засилване на капацитета на Отдела за Изследвания и Развитие за разработката на процеса и получаване на нови продукти.
4. Осигуряване повишаване на Заетостта
Повишаване на наличните качества на продукта с търговско име PAC-PRS (регистрирана търговска марка) Полиалуминиев хлорид хидроксид (PAC) чийто производител се намираме и довеждането го до по ефективно състояние за една година, получаване на продукта "Нов PAC-PRS" и развитие на ефективния химикал за производство на хартия.

Качествата, които са е нужно да усъвършенствува Отдела за Изследвания и Развитие по време на прилагане на Иновационният проект могат да се опишат по следния ред:
- усъвършенствуване на aлкалнoстта на продукта  PAC от 73% на 100 %.
- намаляване на стойностите на цвят и мътност на продукта от 50 PtCo (Platinyum Kobalt) на "0" (нула) PtCo..
- Отстраняване на маслото, освен Al+3 другите йони (Fe, Mg vb.) които се намират в продукта и премахване на примесите. Тоест довеждaне на продукта в състояние на чист алуминиев йон.
- Усъвършенствуване на предпазването и ефективността (увеличавайки стойността на ОН) на активния материал (Al2O3) на PAC-PRS.
- Използвайки новият PAC-PRS се цели достигането на хартия със следните качества:
      - Сегашната стойност на белота която е 18,50 ASTM да се увеличи на стойност 30 ASTM.
      - Сегашната стойност на яркост която е 43,13 ISO да се увеличи на минимална стойност 50 ISO.
      - Сегашната стойност на пожълтяване която е 15.93 ASTM да се понижи минимално на стойност 10 ASTM.
- Да се увеличат степените на запазване и формиране в хартиеното производство.
- Намаляване употребата на химикали в хартиеното производство.
- Посредством основността на продукта, намалявайки изнасянето на машините и съоръженията, достигане на икономия от периодите за преглед и разходите за резервни части.
- Намаляване количеството на книжното тесто, което минава под ситото при изпръскване в произодственния процес на хартията.
Ще намали целулозата под ситото
По време на производствота на хартия, новият PAC-PRS ще намали целулозата преминала в отпадъчната вода и ще минимизира количеството на хартиeното тесто. В резултат на процесите за Изследвания и Развитие ще се получи химикал осигуряващ високо залепване. За намаляване количеството на целулозата в хартиеното тесто под ситото е нужен продукт с по висока полимеризация. За получаване на продукта с по висока степен на полимеризация ще се насочим към повишаване на основността на материала. Друга цел в тази разработка ще бъде понижаване стойностите на хлор и сулфат в продукта. Използането на РАС в производството на хартия заедно с прихващането на тестото и трохите, в същото време ще осигури задържане и на другите химични прибавки. В последствие ще се получи икономисване на всички химически елементи.


Ще намали вноса на хартия
Сред основните цели в Дейността за Изследвания и Развитие на фирмата ни се намира и фактът че страната ни е вносител на хартия и че хартия с високо качество, в желания ценов диапазон може да се произвежда и в Турция. В последствие на разработените качества на продукта ни ще се подкрепя производството на местна хартия както по отношение на качеството така и по отношение на цената.


Хартия която не се оксидира.
Един от основните проблеми в производството на хартия е оксидирането. Пожълтяването на хартията е последствие на оксидиането на хартията причинена от киселинните химикали. Но при 100%ов РАС няма да се получат такива последствия. Заедно с това, фактът че продукта е Алкален и опазващ природната среда, ще се предпази от оксидирането впоследствие на контакт с последния потребител а в резултат на това няма да се получи пожълтяване и ще се предотвратят токсичните ефекти по кожата на потребителя. Указаните спецификации са важни критерии в рамките за съответствие със законите на Европейската общност.